Antidoping

Od 1. dubna 2013 IPSF přijala Světový antidopingový kodex a zahájila vzdělávací program pro národní federace, sportovce, trenéry a organizátory soutěže, aby Pole Sports neumožnil sportovcům používání zakázaných látek. 

Od 1. srpna 2013 se IPSF zapojila do celého antidopingového programu pro všechny sportovce účastnící se národních a mezinárodních soutěží akreditovaných IPSF. To znamená, že k testování může dojít kdykoli, nejen v časovém rámci soutěže. Soutěžní testování bylo zahájeno v červenci 2014 na WPSC.

Czech Pole Sport Organization, z.s. je signatářem charty Českého antidopingového výboru.

Co je to světový antidopingový zákon?

Světový antidopingový kodex (WADA) je dokument, který upravuje předpisy týkající se antidopingu napříč všemi sporty a všemi zeměmi světa. Kodex poskytuje vzor pro antidopingové pravidla a předpisy pro sportovní organizace a veřejné orgány.

Co to pro vás znamená?

Sportovcům a trenérům budou poskytnuty veškeré informace, rady a návody pro zajištění sportovní přípravy bez použití jakýchkoliv zakázaných látek, včetně nevhodných zdravotních doplňků, kterých je třeba se vyvarovat.

Jako oficiální organizátor soutěže musíme přijmout kodex WADA, aby byla soutěž akreditována jako soutěž IPSF. Budeme pracovat na antidopingovém vzdělávacím programu a zajistíme podporu všem sportovcům, trenérům a nadšencům.

Úplné stanovy IPSF jsou v ústavě IPSF, ale pokud byste se chtěli dozvědět více, kontaktujte anti-doping@polesports.org.

Kdy proběhne antidopingové testování?

Soutěžní testování začalo na Mistrovství světa v Pole Sports 2014 a pokračuje dodnes. Mimosoutěžní testování začalo v roce 2018.

Jak se to stane?

Po oznámení o výběru pro dopingový test, musí sportovci předložit příslušná osoba své ID, stejně tak se musí platným ID prokázat sportovec.

Hlášení pro testování dopingové kontrolní stanici

Sportovec musí okamžitě podat zprávu o testování, pokud nepožádá o odložení (více níže).Sportovec bude neustále doprovázen.


Výběr sběrné nádoby

K dispozici budou minimálně 3 sady.

Pokud neexistuje důvod, např. fyzické postižení, bude sportovec jedinou osobou, která bude manipulovat s testovacím zařízením.

Poskytování vzorku pod dohledem

Sportovci budou přímo sledováni.

Vzorek musí být minimálně 90 ml (pokud tomu tak není, mohou být vyžadovány další vzorky).

Výběr vzorkovací soupravy

K dispozici budou minimálně 2 sady.

Rozdělení a utěsnění vzorku

Nejprve láhev B, poté A, pak B, pokud zbývá nějaký vzorek.

Sportovec vzorek zapečetí.

Testování vhodnosti vzorku

Koncentrace vzorku bude testována, aby bylo zajištěno, že je vhodný pro analýzu.

Zaznamenávání a certifikace informací

Sportovec vyplní formulář dopingové kontroly (DCF) a podpisem potvrdí, že se jedná o jeho vzorek. Poté obdrží kopii potvrzení. 

Sportovec musí také zaznamenat vše, co užil za posledních 7 dní, včetně léků a doplňků

Sportovci mají právo:

 • vidět identifikaci DCP
 • na doprovod zástupcem
 • na DCO stejného pohlaví
 • komentovat proces testování 
 • obdržet kopii DCF
 • na zachování důvěrnosti v laboratoři
 • požadovat odložení při podávání zpráv DCS

Jaké povinnosti má sportovec při testování?

 • zůstat v přímém dohledu toho, kým je doprovázen
 • na požádání předložit fotografickou identifikaci (nebo zjistit někoho, kdo potvrdí jejich totožnost)
 • dodržovat postupy testování
 • okamžitě se dostavit na testování, pokud nepožádají o odložení ( z níže uvedených důvodů)

 
Důvody pro odložení dopingové kontroly:

Všechny žádosti jsou na uvážení osoby, která sportovce doprovází, a rozhodnutí bude založeno na tom, zda může být sportovec vždy spolehlivě doprovázen.

 • účast na předávání cen 
 • plnění mediálních závazků
 • účast v soutěži v následujících kategoriích
 • zklidňující cvičení po fyzickém výkonu

Pro testování mimo soutěž platí následující důvody k odkladu: 

 • dokončení tréninku
 • zajištěná nezbytného lékařského ošetření 
 • vyhledání zástupce a / nebo tlumočníka 
 • získání fotografické identifikaci
 • jakékoli jiné výjimečné okolnosti, které mohou být odůvodněny a které musí být zdokumentovány

Pokud se zjistí, že sportovec nedodržel antidopingový kodex, bude o tom informován písemně. Sportovec bude informován o tom, co dělat dál, o svých právech a časových rámcích, v nichž musí reagovat. V tomto okamžiku je pravděpodobné, že sportovec bude ze svého sportu vyloučen. Důležitým aspektem antidopingového práva jsou práva sportovců a všichni sportovci mají právo na nezávislé slyšení. Většinu případů projednává Národní antidopingový panel (NADP), kde národní antidopingová asociace obvykle předloží obvinění proti sportovci (ekvivalent stíhání) a sportovec má šanci bránit se s pomocí právníka, pokud se rozhodne být zastoupen. V několika sportech řídí případy Národní správní orgán. Sportovec bude mít také příležitost obhájit svůj případ nebo být zastoupen někým, kdo to pro něj udělá. Veškeré důkazy posuzuje porota, která rozhodne o případu a o případném uložení sankce. Sportovec má poté právo na odvolání a může se rozhodnout, že tak učiní v povolených časových rámcích. Po tomto okamžiku mají jak národní antidopingové sdružení, tak sportovci právo na další odvolání k rozhodčímu soudu pro sport.


Sankce

V závislosti na závažnosti porušení pravidel a předložených důkazů, se může stát, že sportovci dostávají zákaz svého sportu na určitou dobu. To může trvat několik měsíců, v nejzávažnějších případech se může jednat až o celoživotní zákaz.

Co ve skutečnosti znamená zákaz sportu?

Sportovci nesmí:

 • soutěžit ve všech soutěžích NGB / IPSF.
 • trénovat ve schváleném akreditovaném středisku IPSF / NGB, např. přidružený klub, financovaná tělocvična, financované zařízení
 • získat jakékoli financování související se sportem.

Všechny předchozí výsledky a záznamy budou anulovány, medaile, a tituly odebrány. Sportovci mají nárok na antidopingové vzdělání a zdravotní péči.

Sportovci čelí nejen zákazu svého sportu na určitou dobu, ale čelí také mnoha širším důsledkům, jako je například ztráta seberealizace ve sportu, kterému věnovali svůj cenný čas. Toto by mělo být silným odrazujícím prostředkem a motivací vyvarovat se zakázaným látkám

Užitečné odkazy:

http://www.wada-ama.org/en/

http://www.antidoping.cz/